ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)355/INDIV/2019/29
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 09 އޮކްޓޫބަރު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1443
ސުންގަޑި: 13 އޮކްޓޫބަރު 2019 1300
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފެންފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢްލާން

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ ކުނީގެ މައްސަލައަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ހޯދުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުމަށް ބޮޑު މަޝްރޫއެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓްގެ ފަރާތުން ދަނީ ހިންގަމުންނެވެ.

މިމަޝްރޫއުގެ ދަށުން، ރަށްރަށުގައި ދިމާވާ ކުނީގެ މައްސަލަތަށްހައްލުކުރުމަށް ކޮންމެރަށެއްގައި ވެސް މައްސަލަ ބަލާކޮމެޓީ (ގްރީވަންސް ރިޑްރެސް ކޮމެޓީ) އެއް އުފެއްދުވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ، އެގޮތުން މިރަށުގައި އެކުލަވާލެވޭ ގްރީވަންސް ރިޑްރެސް ކޮމެޓީ ގައި ޖަމްއިއްޔާއެއްގެ މެންބަރަކު ހިމަނަންޖެހެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ސައުގުވެރިވެލައްވާ ޖަމްއިއްޔާތަކުން 13 އޮކްޓޫބަރު 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން އެކަން މި އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

2019-10-09