ކުއްޔަށް ހިފުން
ނަންބަރު: AI/IUL/2019/42
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 09 އޮކްޓޫބަރު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1426
ސުންގަޑި: 14 އޮކްޓޫބަރު 2019 0800
އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނީ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިކުންފުނީގެ ބޭނުމަކަށް ގުދަނެއް ކުއްޔަށް ހިފުން

                                                                                                

 އެލައިޑް އިންޝުއަރަންސް ކޮމްޕެނީ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

                                               އިޢުލާން ނަމްބަރ:AI/IUL/2019/42

                                               ބިޑް ނަމްބަރ:  AI/BID/2019/23    

އިޢުލާން

 

ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވެއްޖެ

 

                  މިކުންފުނިީގެ ބޭނުމަށް ގުދަނެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ކުރި އިޢުލާން AI/IUL/2019/40  އަށް އެކަށީގެންވާ ޕްރޮޕޯސަލް ލިބިފަައި ނުވާތީ މިޢިއުލާން ކެންސަލް ކުރުމަށްފަހު އަލުން ހުޅުވާލަމެވެ.

 

          މިކުންފުނީގެ ބޭނުމަކަށް ކ. ހުޅުމާލެ އިން 800 އާއި 1000 އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަނޫން ގުދަނެއް މަދުވެގެން 2 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ވީމާ މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތް ތަކުން ތިރީގައި ބަޔާން ކޮއްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރަމަށް ފަހު، 14 އޮކްޓޯބަރ 2019 ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00 އަށްް މިކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީހަށް ( ސިޓީ ސްކޮޔާރ 5ވަނަ ފަންގިފިލާ، ޗާންދަނީ މަގު) އަށް ވަޑައިގެން އެސްޓިމޭޓް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

ހުށައަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް   

  • މަހު ކުލި
  • އެޑްވާންސް
  • ގުދަނުގެ ބޮޑުމިން (އަކަފޫޓުން)
  • ގުދަން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ މުއްދަތު
  • ގުދަނުގެ  ކުރެހުން

                                09 އޮކްޓޯބަރ 2019

 

 

 

 

2019-10-09