ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)448-ASS/1/2019/114
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 09 އޮކްޓޫބަރު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1351
ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ފުވައްމުލައް އެއަރޕޯޓްގެ އިންޓަވިއު ކުރެވުނު މަޤާމްތަކުގެ މާކްސް ޝީޓް އާންމުކުރުން

އިޢުލާން

ފުވައްމުލައް އެއަރޕޯޓުގެ އިންޓަވިއު ކުރެވުނު މަޤާމްތަކުގެ މާކްސް ޝީޓު އާންމުކުރުން

              ފުވައްމުލައް އެއަރޕޯޓުގެ ޢިއުލާން ކުރެވުނު ނަންބަރ IUL)448-ASS/1/2019/67) ، IUL)448-ASS/1/2019/68)،IUL)448-ASS/1/2019/69)، IUL)448-ASS/1/2019/70)  އަދި  IUL)448-ASS/1/2019/71) ޢިއުލާންގެ މާކްސް ޝީޓު  މިޢިއުލާނާއި އެކު އާންމުކުރީމެވެ.

2019-10-09