ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: ނަންބަރ:(IUL)346/346/2019/60
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 09 އޮކްޓޫބަރު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1335
ސުންގަޑި: 16 އޮކްޓޫބަރު 2019 1000
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކްގެ ވޯރކްވޭ އަދި އެހެނިހެން މަސައްކަތް ކުރުމާއި ގުޅޭ

މިރަށުގެ ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކްގެ ވޯރކްވޭ ހެދުމާއި އަދި ޕާރކްތެރޭގައި ކުރުމަށް ހުރި ބައެއް މުހިންމު މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

             ވީމާ، މި މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 16 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މި އިދާރާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ފަހު 27 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅޭނީ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އަންނަ ފަރާތްތަކަށް އެކަނި ކަން އަންގަމެވެ.

މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

2019-10-09