މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)GZS/2019/64
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 09 އޮކްޓޫބަރު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1203
ސުންގަޑި: 20 އޮކްޓޫބަރު 2019 1100
ޣާޒީ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްކޫލް ކެންޓީން ހިންގައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ސްކޫލް ކެންޓީން ހިންގައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މި ސްކޫލުގެ ކެންޓީން އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ހިންގައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނު IUL)GZS/0219/58) އަށް އެކަށީގެންވާ ޢަދަދަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ، އެ އިޢުލާނު ބާތިލުކޮށް، މި ސްކޫލުގެ ކެންޓީނު ހިންގައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް،އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އަލުން ހުޅުވާލަމެވެ.

ވީމާ މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރެއްވުމަށްފަހު މި ސްކޫލަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިމަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ބީލަން ފޮތުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަން އޮންނަ ގަޑިއަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަވެސް މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ. އަދި އަންދާސީ ހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހަމަނުވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބާޠިލުކުރެވޭނެ ވާހަކަވެސް ދެންނެވީމެވެ.

  • މިޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ ބީލަން ފޮތް މިއިޢުލާނާއެކު ހީރަސްކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.
  • އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
  • ޣާޒީ ސްކޫލް، ހުޅުމާލެ
  • ފޯން: 3350733
  • އީ-މެއިލް: [email protected]

 

#

 ތަފުސީލު

ތާރީޚު

ގަޑި

1

ރަޖިސްޓަރީކުރުން

10 އޮކްޓޯބަރު 2019 އިން 14 އޮކްޓޯބަރ 2019

ހެނދުނު 08:00 ން މެންދުރުފަހު 02:00 އަށް

 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

16 އޮކްޓޯބަރު 2019 (ބުދަ)

މެންދުރުކުރި 11:00

2

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

20 އޮކްޓޯބަރު 2019 (އާދީއްތަ)

މެންދުރުކުރި 11:00

09 އޮކްޓޯބަރު 2019

2019-10-09