ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
ނަންބަރު: (IUL)113-PRC/1/2019/115
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 08 އޮކްޓޫބަރު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1518
ސުންގަޑި: 13 އޮކްޓޫބަރު 2019 1100
މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށްް ބޭނުންވާ ޔުނީފޯމް، ދެވޭ ނަމޫނާއަކައި އެއްގޮތަށް ފޯރުކޮއްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް.

      މި ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށްް ބޭނުންވާ ޔުނީފޯމް، ދެވޭ ނަމޫނާއަކައި އެއްގޮތަށް ފޯރުކޮއްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

      ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން  މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުން

     އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން

 13  އޮކްޓޯބަރު 2019 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 11:00

  21 އޮކްޓޯބަރު 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00

 

      މިކަމަށް އެދި މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ  ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

2019-10-08