ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
ނަންބަރު: (IUL)448-ASS/1/2019/108
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 08 އޮކްޓޫބަރު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1439
ސުންގަޑި: 15 އޮކްޓޫބަރު 2019 1130
ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެއަރޕޯޓްތަކަށް ބޭނުންވާ އެއަރޕޯޓް ކާގޯ އެންޑް ބެގޭޖް ޓްރެކްޓަރ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ބެހޭ

        ކުޅުދުއްފުށި، ފުނަދޫ އަދި މާވަރުލު އެއަރޕޯޓަށް ބޭނުންވާ އެއަރޕޯޓް ކާގޯ އެންޑް ބެގޭޖް ޓްރެކްޓަރ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)448/1/2019/88 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އަގު ހުށައަޅުއްވާފައިވަނީ 02 ފަރާތުން ކަމަށްވާތީވެ އެ އިޢުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

        ވީމާ، މިކަމަށް އެދި ޝަޢުގްވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 15 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:30 އަށް ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް، ވެލާނާގެ 11 ވަނަ ފަންގިފިލާ އަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މި އިއުލާނާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް މި އިއުލާނާއިއެކު ގެޒެޓުގައި އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާކަން މައޫލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ (ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގައި) 3323776 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ.

2019-10-08