ކުއްޔަށް ހިފުން
ނަންބަރު: GS04/IU/2019/33
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 08 އޮކްޓޫބަރު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1010
ސުންގަޑި: 17 އޮކްޓޫބަރު 2019 1100
ތ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
ގެ ކުއްޔަށް ހިފުން

މިމަރުކަޒުގެ ޕްރިންސިޕަލް ހުންނެވުމަށް ގެއެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

                         ވީމާ، އެކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، ސްކޫލްގެ އޮފީހުގައި ނަންނޯޓް ކުރުމަށްފަހު ބިޑު ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިކަމާއިބެހޭ ހުރިހައި މަޢުލޫމާތެއް މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުނަމަ ރަސްމީ ގަޑީގައި 6780015 ނަންބަރ ފޯނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. ނުވަތަ [email protected]  އެޑްރެހަށް މެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.  

 

 

ނަން ނޯޓް ކުރުން

2019 އޮކްޓޫބަރ 09 ން 15 އަށް ( ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 8:00 ން 13:00 އަށް )

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

15 އޮކްޓޫބަރ 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް ސްކޫލް އޮފީހުގައި

ބިޑް ހުށައެޅުން

17 އޮކްޓޫބަރ 2019  ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 ގައި ސްކޫލް އޮފީހުގައި

 

ނަންނޯޓް ނުކުރާ ފަރާތްތަކުން ހުށައަޅާ ބިޑްތަކެއް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.  އަދި ބިޑް ހުޅައެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިއަށް ސްކޫލް އޮފީހަށް ހާޟިރުނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ބިޑް ވެސް ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ.

2019-10-08