މަސައްކަތް
ނަންބަރު: GS-49/IU/2019/18
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 07 އޮކްޓޫބަރު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1637
ސުންގަޑި: 24 އޮކްޓޫބަރު 2019 1300
މާވަށު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެކްޓިވިޓީޔުނިފޯމް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

މާވަށު ސްކޫލް

  ލ.މާވަށް                                                   

                                                                              

 

ނަންބަރު:GS-49/IU/2019/18  

އިޢުލާން

 

މާވަށު ސްކޫލް ދަރިވަރުންގެ އެކްޓިވިޓީ ޔުނިފޯމާ ގުޅޭ

            މިސްކޫލުން ދޭ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް މިސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންގެ އެކްޓިވިޓީ ޔުނިފޯމް ފަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެ ލައްވާ ފަރާތްތަކަށް މިފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

މާވަށު ސްކޫލް

17 އޮކްޓޯބަރ 2019މ. ( ބުރާސްފަތި )

ގަޑި: 13:00

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

މާވަށު ސްކޫލް

24 އޮކްޓޯބަރ 2019މ. ( ބުރާސްފަތި )

ގަޑި 13:00

            މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަނޭޅުއްވޭނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާނަމަ 6800010 ނަންބަރ ފޯނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

2019-10-07