މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (4)DS/2019/07
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 07 އޮކްޓޫބަރު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1406
ސުންގަޑި: 13 އޮކްޓޫބަރު 2019 1100
ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު

އިޢުލާން

                                                                                          

( 4)DS/2019/07

 

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ.

 

މި ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން ބޭނުންކުރާ އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯމް ފަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 13 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 11:00 އަށް މި ސްކޫލް ގެ އިދާރީ އޮފީހަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 20 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ  ހެނދުނު 11:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

    

              މިކަމަށް އެދި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބުތަކާއި އަންދާސީހިސާބު ހުށައަޅަން އޮންނަ ގަޑިއަށް ވަޑައިނުގަންނަ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ. އަދި އަންދާސީހިސާބާއެކު ހުށައަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހަމަނުވާ އަންދާސީހިސާބުތައް ބާތިލް ކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

 

    

                   07 އޮކްޓޯބަރ 2019

 

( 4)DS/2019/07

2019-10-07