ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
ނަންބަރު: (IUL)95-A/1/2019/40
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 07 އޮކްޓޫބަރު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 0838
ސުންގަޑި: 08 އޮކްޓޫބަރު 2019 0000
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޑްރައިވަރ މަގާމުގެ އިއުލާން ބާތިލްކުރުން

 (IUL)95-A/1/2019/40 :ނަންބަރު

                                                                               

 

އިއުލާން

 

             މިކޯޓްގެ ނަންބަރު: (IUL)95-A/1/2019/35 އިއުލާނާއި ގުޅިގެން މިމަޤާމަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މީހުން ކުރިމަތިލާފައި ނުވާތީ ޑްރައިވަރ މަޤާމުގެ އިއުލާން ބާތިލް ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

2019-10-07