ކުއްޔަށް ހިފުން
ނަންބަރު: (IUL)168-CB/1/2019/17
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 06 އޮކްޓޫބަރު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1442
ސުންގަޑި: 14 އޮކްޓޫބަރު 2019 1100
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ މައި އިދާރާ ހިންގާނެ އޮފީސް ޢިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވެއްޖެ

އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ހޯދުން

 

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ މައި އިދާރާ ހިންގާނެ އޮފީސް ޢިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.  

ވީމާ މިކަމަށް ޝަޢުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 14 އޮކްޓޫބަރު 2019 ވާ (ހޯމަ) ދުވަހުގެ 11:00 އަށް، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ހެޑް އޮފީސް (މއ. އުތުރުވެހި، ފަސްވަނަ ފަންގިފިލާ، ކެނެރީމަގު، މާލެ) އަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 22 އޮކްޓޫބަރު 2019 ވާ (އަންގާރަ) ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި ކޮމިޝަނުގެ ހެޑް އޮފީހަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

       7 ޞަފަރު   1441

       6 އޮކްޓޫބަރު  2019 

2019-10-06