ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: IUL-D/423/2019/71
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 01 އޮކްޓޫބަރު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1451
ސުންގަޑި: 13 އޮކްޓޫބަރު 2019 1300
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ބެހޭ

 ނަމްބަރ: IUL-D/423/2019/71     

އިޢުލާން

 

ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ބެހޭ

މިއިދާރާގެ ނަމްބަރ: 70/IUL-D/423/2019 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ދީފައިވާ މައުލޫމާތައް އިތުރު އިސްލާހްތަކެއް ގެންނަންބޭނުންވާތީ މިއިޢުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

ވީމާ، ފަރެސްމާތޮޑާ ބަނދަރުމަތީ ސަރަހައްދުން ކުލީ ބިންނެގުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން  06 އޮކްޓޯބަރ 2019  ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު 13:00 އަށް ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 13 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު 13:00 އަށް ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން  އެދެމެވެ.

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެނުލައްވާ ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

2019-10-01