ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)416-CAA/416/2019/97
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 01 އޮކްޓޫބަރު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1402
ސުންގަޑި: 17 އޮކްޓޫބަރު 2019 1300
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަޑަވެލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ވަޢުދުގެ ދަށުން އިމާރާތް ނުކުރެވި ހުރި ގޯތިތަކުގައި ގެ އިމާރާތް ކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

އިޢުލާން

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ވަޢުދުގެ ދަށުން  ސަރުކާރުން އަތޮޅުތަކަށް އަމާޒް ކުރައްވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދަވާ މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން އަމިއްލަ ގޯތީގައި ގެ (ހައުސިންގ ޔުނިޓް) އިމާރާތް ކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު 01 އޮކްޓޯބަރު 2019 އިން 17 އޮކްޓޯބަރު 2019 ގެ ނިޔަލަށް މުއްދަތު އިތުރުކޮށް ހުޅުވާލަމެވެ.

އަމިއްލަ ގޯތީގައި ގެ (ހައުސިންގ ޔުނިޓް) އިމާރާތް ކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން، ހައުސިންގ ޔުނިޓް އިމާރާތްކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު މިއިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ފޯމް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެދުނު 09:00 އިން 13:00 އަށެވެ.

މިމަޝްރޫޢާއި ގުޅިގެން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއިން އެކުލަވާލާފައިވާ އުޞޫލު މިޢުލާނާއި އެކު މިއިދާރާގެ ނޯޓިސް ބޯޑުގައި ބެހެއްޓިފައިވާނެއެވެ. މިއިދާރާއިން ފޯމް ދޫކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން މިއިދާރާގެ ވެބްސައިޓް www.madaveli.gov.mv އިން ފޯމް ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.

ހައުސިންގ ޔުނިޓް އިމާރާތްކުރުމަށް އެދި ފޯމް ހުށަހަޅުއްވާއިރު ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހަމަނުވާ ފޯމްތަކާއި، މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާ ފޯމްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ  ދެންނެވީމެވެ.

            މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

2019-10-01