ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)220-CMS/1/2019/72
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 30 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 0842
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
2019 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހަޅައިފައިނުވާ އަދި ފައިސާ ދައްކައިފައިނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ނަން ހާމަކުރުން

 ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހަޅާފައިނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ނަން ހާމަ ކުރުން

މި އިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗްކުރެވިފައި އެވަނީ، މީރާގެ އެންފޯސްމަންޓް ޕޮލިސީގެ ދަށުން ޢާންމުކޮށްފައިވާ، 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހަޅައިފައިނުވާ އަދި ފައިސާ ދައްކައިފައިނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓެކެވެ. 

މި ފަރާތްތަކަކީ މާލެ ސަރަޙައްދު ފިޔަވައި އެހެނިހެން ސަރަޙައްދުތަކުގައި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކެވެ. 

 

30 މުޙައްރަމް 1441

2019-09-29