ކުއްޔަށް ހިފުން
ނަންބަރު: (IUL)248-ED/248/2019/99
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 29 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1047
ސުންގަޑި: 30 ސެޕްޓެންބަރު 2019 1300
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑު އޮފް ހއ.އިހަވަންދޫ ހާބަރ އަޕްގްރޭޑް ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް 3 ކޮޓަރި، 3 ފާޚާނާ، ސިޓިންގރޫމް އަދި ބަދިގެއާއި ކާތަން ހިމެނޭ ގޮތަށް 2 ގެ ކުއްޔަށް ހިފުމަށް މިއިދާރާއިން ކުރި އިޢުލާނު އިސްލާޙުކުރުން.

 

ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑު އޮފް ހއ.އިހަވަންދޫ ހާބަރ އަޕްގްރޭޑް ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް  3 ކޮޓަރި، 3 ފާޚާނާ، ސިޓިންގރޫމް އަދި ބަދިގެއާއި ކާތަން ހިމެނޭ ގޮތަށް 2 ގެ ކުއްޔަށް ހިފުމަށް މިއިދާރާއިން ކުރި އިޢުލާނު އިސްލާޙުކުރުން.

           ސުރުޙީގައި ދަންނަވާފައިވާ މަސައްކަތް ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓު އެންޑު ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ ( އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ) ގެ މުވައްޒަފުން ތިބުމަށްޓަކައި 3 ކޮޓަރި، 3 ފާޚާނާ، ސިޓިންގރޫމް އަދި ބަދިގެއާއި ކާތަން ހިމެނޭ ގޮތަށް 2 ގެ ކުއްޔަށް ހިފުމަށް މިއިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު (IUL)248-ED/248/2019/97 ( 24 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 ) ގެ އިޢުލާނުގައި ގެ ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އަގު ޖައްސަވާ 29 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް ލިޔެވިފައިވަނީ ލިޔުމުގެ ކުށަކުންނެވެ. ރަނގަޅު ގޮތަކީ  3 ކޮޓަރި، 3 ފާޚާނާ، ސިޓިންގރޫމް އަދި ބަދިގެއާއި ކާތަން ހިމެނޭ ގޮތަށް ގެ ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ އަގު ޖައްސަވާ 30 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

           މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

2019-09-29