ކުއްޔަށް ދިނުން
ނަންބަރު: (IUL)387/387/2019/59
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 26 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 0812
ސުންގަޑި: 06 އޮކްޓޫބަރު 2019 1100
ކޮޅުމަޑުލު ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފައިބަރު މަސައްކަތް ކުރުމަށް 03 ބިމެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާބެހޭ

އިޢުލާން

 

 

ފައިބަރު މަސައްކަތް ކުރުމަށް 03 ބިމެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާބެހޭ

 

            މިރަށު ދެކުނުކޮޅު ކުދިންގެމަގު އަތިރީފަޅިން ފައިބަރުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް 50x100 ފޫޓުގެ 01 (އެކެއް) ބިމާއި، 50x50 ފޫޓުގެ 02 (ދޭއް) ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މަހަކު އަކަފޫޓަކަށް 60/- ލާރި (ފަސްދޮޅަސް ލާރި) އަށްވުރެ ކުޑަނުވާ އަގަކަށެވެ.

 

            ވީމާ، ބިން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން 30 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 06 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިއިދާރާއަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މައުލޫމާތު ސާފުނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެ ވާހަކަ މިފުރުޞަތުގައި ދަންނަވަމެވެ.

 

                  މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމައްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

 

                  26 މުހައްރަމް   1441

                  25 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 

2019-09-25