ކުއްޔަށް ދިނުން
ނަންބަރު: (IUL)MMPRC-PRO/1/2019/68
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 24 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1628
ސުންގަޑި: 29 ސެޕްޓެންބަރު 2019 1500
މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން

                                                                  ނަންބަރ : IUL)MMPRC-PRO/1/2019/68)

                            އިޢުލާން

މި ކޯޕަރޭޝަންގެ ލިޔެކިޔުންތަކާއި، ފަތުރުވެރިކަން އިޝްތިހާރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ރައްކާތެރިކޮށް ބަހައްޓާނެ ގުދަނެއް 03 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)MMPRC-PRO/1/2019/62  އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ އަދަދަށް އަންދާސީ ހިސާބު ލިބިފައިނުވާތީ، އެ އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން އެފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

ވީމާ، މަތީގައި ދެންނެވިފައިވަ މުއްދަތަށް ގުދަނެއް ކުއްޔަށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން، 2019 ސެޕްޓެމްބަރ 29ވާ އަދިއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 03:00 ގެ ކުރިން ބިޑް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވުންއެދެމެވެ. އަދި 2019 އޮކްޓޫބަރ 01ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00އަށް  ހ. ޒޮނޭރިޔާ، ދެވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހުންނަ މި ކޯޕަރޭޝަންގެ އޮފީހަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ބިޑް ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދަސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

ބިޑް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވުމަށް، ބިޑް ރަޖިސްޓްރާ ކުރާ ފަރާތް ނުވަތަ ކުންފުނީގެ ނަން، އީމެއިލް އެޑްރެސް އަދި ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު ޖައްސަވާފައި، ތިރީގައިމިވާ އީމެއިލްއަށް މެއިލްކުރެއްވުން އެދެމެވެ. އީމެއިލްގެ "ސަބްޖެކްޓް"ގައި "Bid Registration for Renting Godown Space" މިހެން ޖައްސަވާފަ އޮންނަންވާނެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ޝީޓު ތިރީގައިވާ ލިންކުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

 ނަން: ފާތިމަތު ރަހީލް

އީމެއިލް އެޑްރެސް: [email protected]

މަޤާމް: ޑިރެކްޓަރ

 

ލިންކް:https://visitmaldives.com/corporate/wp-content/uploads/2019/09/Information-Sheet.pdf

 

           25 މުޙައްރަމް 1441ހ.

           24 ސެޕްޓެމްބަރ 2019މ.

 

2019-09-24