މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)340/340/2019/47
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 19 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1637
ސުންގަޑި: 29 ސެޕްޓެންބަރު 2019 1400
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ރަސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރަސްދޫ ބޮޑުނިކަގަހުގެ ބައެއް ގޮފިތައް ކޮށައިދޭނެ ފަރާތެއްހޯދުން:

މިރަށު ބޮޑުނިކަގަހުގެ ބައެއް ގޮފިތައް މި ކައުންސިލުންދޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް ކޮށައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

                          މި ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ  ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ      ފަރާތްތަކުގެ   ޤަވާޢިދު         ނަންބަރު:  1019/R-2019" ގައިވާގޮތުގެމަތީން، ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

                          ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް، ޝަރުޠުހަމަވާ އަދި ޝައުޤްވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، 2019 ސެޕްޓެމްބަރ 19 އިން 29 އަށް ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދި [email protected]  އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. ނުވަތަ 6660714 ނަންބަރު ފޯނާ ގުޅުއްވައި ނަންނޯޓްކުރެއްވުން އެދެމެވެ. ނަންނޯޓްކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލްހިމެނޭ ބިޑް ޑޮކިއުމެންޓް ލިބޭނޭ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދެވޭނެ އެވެ. މި މަސައްކަތްތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކާއި އިވެލުއޭޓްކުރެވޭ ކްރައިޓީރިއާ ބިޑް ޑޮކިއުމެންޓްތަކުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

                             މި މަސައްކަތަށް ޝައުޤްވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބޭއްވޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ 2019 ސެޕްޓެމްބަރު 30 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:30 ގައި މި އިދާރާގައެވެ. އަދި  ބިޑް ބަލައިގަތުމާއި ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2019 އޮކްޓޫބަރު 03 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:30 ގައި މި އިދާރާގައެވެ.

2019-09-19