ކުއްޔަށް ދިނުން
ނަންބަރު: (IUL)298/298/2019/50
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 19 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1242
ސުންގަޑި: 25 ސެޕްޓެންބަރު 2019 1100
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަލިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަލިފުށި ރައްޔިތުންގެ ބިން (އެސްޓީއޯ އިމާރާތް) ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

އިޢުލާން

 

އަލިފުށި ރައްޔިތުންގެ ބިން (އެސްޓީއޯ އިމާރާތް) ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

 

އަލިފުށި ރައްޔިތުންގެ ބިން (އެސްޓީއޯ އިމާރާތް) 10(ދިހަ) އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2019 ސެޕްޓެންބަރު 25ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00ށް މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު 2019 އޮކުޓޫބަރު 01ވާ  އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00ށް މި އިދާރާއަށް ދުރުވެ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހާޟިރުވާ ފަރާތްތަކަށް މައުލޫމާތު ސާފުކުރެވޭނީ 1(އެކެއް) ފަރާތައް ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ. އަދި މައުލޫމާތު ސާފުނުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަނޭޅޭނެ ވާހަކަވެސް ދެންނެވީމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

20  މުޙައްރަމް  1441

19 ސެޕްޓެންބަރު 2019  

2019-09-19