މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)23-AP/23/2019/347
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 19 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 0901
ސުންގަޑި: 22 ސެޕްޓެންބަރު 2019 0000
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު
ދިވެހިރާއްޖެ
ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލްގައި ބެހެއްޓިފައި ހުރި 20 ގަނޑު ފޮށި ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތަށް ގެންގޮސްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އިޢުލާން

 

       ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލްގައި ބެހެއްޓިފައި ހުރި 20 ގަނޑު ފޮށި ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތަށް ގެންގޮސްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތައް 17 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން 22 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހެނދުނު 10:00 އިން 13:00 އާއި ދޭތެރޭ މި މިނިސްޓްރީގެ (ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ، ސޯސަންމަގު) ރިސެޕްޝަން އަށް ވަޑައިގެން ރެޖިސްޓަރ ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. މިއިއުލާނާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ކަރުދާސް ރެޖިސްޓަރ ވުމަށްފަހު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. އަދި 23 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހު ހެނދުނުު 10:00 ގައި ޕްރީބިޑް ސެޝަންއެއް މި މިނިސްޓްރީި (ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ، ސޯސަންމަގު) ގައި އޮންނާނެއެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ 26 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 09:00 ގައި މި މިނިސްޓްރީ (ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ، ސޯސަންމަގު) ގައެވެ.

މިއިއުލާނާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވެވަޑައިގަންނަވާނަމަ23 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހު ހެނދުނުު 10:00 ކުރިން [email protected] އަށް މެއިލްކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ. އަދި ރެޖިސްޓަރ ކުރަން ވަޑައި ނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަންވަޑައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަވެސް ދަންނަވަމަވެ.

17 މުހައްރަމު 1441

2019-09-19