ކުއްޔަށް ދިނުން
ނަންބަރު: (IUL)143/143/2019/27
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 16 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1422
ސުންގަޑި: 22 ސެޕްޓެންބަރު 2019 1300
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުލީބިން ދޫކުރުމާއި ބެހޭ

           އިޢުލާން

ކުލީބިން ދޫކުރުމާއި ބެހޭ:

           މިރަށު ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި އޮތް  20 އަދި 14 ނަމްބަރު ކުލީބިމާއި، ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ސަރަހައްދުގައި އޮތް 34 އަދި 35 ނަމްބަރ ކުލީބިން ، ބީލަން އުސޫލުން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

           ވީމާ، މަތީގައިވާ ބިންތައް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 22 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު 26 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ ބީލަން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

           މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރު ނުވާފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ނުދެވޭނެއެވެ.

           މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

           17 މުހައްރަމް 1441

           16 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

2019-09-16