ދެންނެވުން
ނަންބަރު: WAMCO-FIN/IUL/2019/063
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 15 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1549
ސުންގަޑި: 15 އޮކްޓޫބަރު 2019 0000
ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކަސްޓަމަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް

އެންގުން

 

ނަމްބަރު: WAMCO-FIN/IUL/2019/063

ކަސްޓަމަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް:

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން މި ކޯޕަރޭޝަނުން ކުރެޑިޓް އުސޫލުން ކުނިއުކާލުމުގެ ޚިދުމަތް ހޯއްދެވުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކްރެޑިޓް ފޯރމް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ފަރާތްތަކުން 15 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ކްރެޑިޓް ފޯރމް ހުށަހެޅުމަށް އަންގަމެވެ. އަދި ދެންނެވުނު ތާރީޙުގައި ކްރެޑިޓް ފޯރމް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ފަރާތްތަކަށް ކްރެޑިޓް އުސޫލުން ކުނި އުކާލުމުގެ ޚިދުމަތް ހުށްޓާލެވޭނެ ވާހަކަވެސް ދެންނެވީމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރެޑިޓް ކޮންޓްރޯލް އެންޑް ރިކަވަރީ ފޯން ނަންބަރ 3025805/3025826  އަށް ގުޅުއްވާލަ ދެއްވުން އެދެމެވެ. ނުވަތަ [email protected] އަށް އީމެއިލް ކޮއްލަދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

15 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

2019-09-15