ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
ނަންބަރު: (IUL)421/421/2019/09
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 11 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1334
ސުންގަޑި: 19 ސެޕްޓެންބަރު 2019 1300
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިސްކިތްތައް ފޮޅާ ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން

                                                  ނަންބަރު:(IUL)421/421/2019/09

އިޢުލާން

 

ގދ.ވާދޫގެ މިސްކިތްތައް ފޮޅާ ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން

 

މިރަށު މިސްކިތްތައް ފޮޅާ ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތި ހޯދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަންބޭނުން ވެގެންކުރި މިއިދާރާގެ ނަންބަރ: (IUL)421/421/2019/06 ( 28 އޯގަސްޓް 2019 ) އިޢުލާނާގުޅިގެން އަގުހުށަހަޅާފައިވަނީ އެއްމެފަރާތަކުން ކަމަށްވާތީ މިއިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އަލުން އެފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ.  

ވީމާ،މިދެންނެވިތަކެތި މިއިދާރާއަށް ހޯދައިދެވޭނެ ފަރާތްތަކުން 19 ސެޕްޓެމްބަރ 2019  ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މިއިދާރާއަށް އަގު ހުށަހެޅުއްވުންއެދެމެވެ. މިކަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ ޤާނޫން ނަންބަރ 2014/18 ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތަކާއި،ޤާނޫން ނަންބަރ 19/2014 ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ތަކަށެވެ. އަދި އަގުހުށަހަޅާއިރު ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ ހުށަހެޅުއްވުންއެދެމެވެ.

ޢަދަދު

ތަފްޞީލް

 

ޢަދަދު

ތަފްޞީލް

24

ފުޅި ހިޓް ސްޕްރޭ 1x12x600 ml

01

ވީލް ބަރޯ ( މޮޅު )

12

ފުޅި ވިންގްސް  1x6x800 ml

18

ސޯކްލީން ފްލޯ ކްލީނަރ 1x6x900 ml

24

ފުޅި ކްލީން ކްލީން 1x12x1 ltr

5

ދާނި

02

ފޮށި ބެޓްރީ  ( ޓޫއޭ ސައިޒް )

24

ފުޅި ޑިޓޯލް 1x24x550 ml

07

ފޮޅާ ފިހި

30

ލެޑްލައިޓް ( އެނަރޖީ ސޭވް 14 ވޮޓް )

07

ކުނިކަހާ ދަތި ( ޕްލާސްޓިކް )

07

ޕެއިންޓިންގ ޓްރޭ

07

ކުނިކަހާ ފިހި

07

އިސްކަރާބް ( ބޮޑު )

01

ރޯލު މަޑުހޮޅި ( މޮޅު ½ އިންޗީގެ )

01

ރޯލު މަޑު ހޮޅި ( މޮޅު )

 

 

12  މުޙައްރަމް 1441

11 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

 

                                                             ސަޢީދު ޢަލީ

                                                       ކައުންސިލްގެ ނާއިބް ރައީސް

2019-09-11