މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)337/337/2019/54
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 11 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 0839
ސުންގަޑި: 17 ސެޕްޓެންބަރު 2019 1330
މާލެއަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ލޯކަލް ބީޗް އޭރިޔާގައި 05 ހަޓް ޖަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ:

ނަމްބަރު: (IUL)337/337/2019/54

 

 

އިޢުލާން

ލޯކަލް ބީޗް އޭރިޔާގައި 05 ހަޓް ޖަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ:

 

މިއިދާރާއިން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ދިނުމުން  ލޯކަލް ބީޗް އޭރިޔާގައި 05 ހަޓް، ޖަހައި ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 17 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:30 އަށް މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު 24 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ އަންގަރަ ދުވަހުގެ 13:30 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި މަޢުލޫމަތު ސާފުކުރުމަށް ޙާޟިރުނުވާ ފަރާތްތަކުގެ އެސްޓިމޭޓް ބަލައިނުގަންނަގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން މިކަމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

 

2019-09-11