ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: BAM/IUL/2019/46
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 09 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1346
ސުންގަޑި: 15 ސެޕްޓެންބަރު 2019 0000
ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
2019 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސައުތްއޭޝިއާ 21 އަހަރުންދަށުގެ ބެޑްމިންޓަންމުބާރާތުގެ ސަބްކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލުމާބެހޭ

މި އިޢުލާންވަނީ 2019-09-09 13:58:14 ގައި ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.


                             ނަންބަރު: BAM/IUL/2019/46

 

އިޢުލާން

 

2019 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސައުތްއޭޝިއާ 21 އަހަރުންދަށުގެ ބެޑްމިންޓަންމުބާރާތުގެ ސަބްކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލުމާބެހޭ

              މިއަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 05 ން 10 އަށް އައްޑޫގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސައުތްއޭޝިއަރ ރީޖަނަލް އަންޑަރ 21 ބެޑްމިންޓަންމުބާރާތުގެ އެކިއެކި ކޮމިޓީތަކުގައި ވޮލެންޓިއަރުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތް ތެރިވާނެ ފަރާތްތަކާއި މުބާރާތުގައި އޮފިޝަލްކަންކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވަވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

ވީމާ މަކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވަވާ ފަރާތްތަކުން 15 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން މިއެސޯސިއޭޝަންގެ ނަންބަރު 3314057 އަށް ގުޅުއްވައި ނަންނޯޓު ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

09 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

2019-09-09