ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
ނަންބަރު: FSM-ADV-2019/057
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 03 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1102
ސުންގަޑި: 05 ސެޕްޓެންބަރު 2019 1400
ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެއްޖެ (ސީނިއަރ އޮފިސަރ)

 

މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެއްޖެ

ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.  

މަޤާމް:

ސީނިއަރ އޮފިސަރ

ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

01

ޝަރުތުތައް:

މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ޑިޕްލޮމާ ނުވަތަ މަދުވެގެން 3 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ހުރުން.

ގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި އުޅެވޭނެ މީހެއްކަމުގައި ވުން

ފުރިހަމަ ސިއްޙަތެއްގައި ހުރިމީހެއްކަމުގައިވުން

މަސައްކަތުގެ ބާވަތް:

ސައިޓުގެ އެންމެހާ މުވައްޒަފުން މެނޭޖްކުރުން

ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ރާވާ ހިންގުން

ޑެއިލީ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުން

ކަސްޓަމަރުންގެ ރިކުއެސްޓް، ސަކުވާ އަދި މައްސަލަތަށް، ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓާއި ގުޅިގެން ހައްލުކުރުން.

މަހު މުސާރަ:

11،000 ރ އާއި 12،000 ރ ދެމެދު

މަސައްކަތަށް ނިކުންނަން ޖެހޭ ތަން:

ސޭލްސް އެންޑް މާރކެޓިންގް ޑިޕާޓްމަންޓް / ޏ. ފުވައްމުލައް

ވީމާ، މިވަޒީފާއަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން 05 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 14:00ގެ ކުރިން ވަޒީފާއަށް އެދޭފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު (އައި ޑީ ކާޑު، ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ އަދި ޕޮލިސް ރިޕޯޓް)، އެސް ޓީ އޯ އައިފާން ބިލްޑިންގ ގެ 4 ވަނަ ފަންގިފިލާގައިވާ މި ކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީހަށް، ނުވަތަ ޏ. ފުވައްމުލަކުގައި ހުންނަ މިކުންފުނީގެ އޮފީހަށް ހުޅަހެޅުން އެދެމެވެ. 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް 3331421 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

2019-09-03