ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
ނަންބަރު: FSM-ADV-2019/056
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 01 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1547
ސުންގަޑި: 03 ސެޕްޓެންބަރު 2019 1400
ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެއްޖެ

 

މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެއްޖެ

ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.  

މަޤާމް:

ލޭބަރ

ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

01

ޝަރުތުތައް:

ގްރޭޑް 8 ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން

ގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި އުޅެވޭނެ މީހެއްކަމުގައި ވުން

ފުރިހަމަ ސިއްޙަތެއްގައި ހުރިމީހެއްކަމުގައިވުން

މަސައްކަތުގެ ބާވަތް:

ސައިޓުގައި ބެހެއްޓިފަިހުރި ޓޭންކުތަކުގެ ސައުންޑިންގ ނެގުން

ސައިޓު ތެރެ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

ތެޔޮ ލޯޑުކުރުން

މަހު މުސާރަ:

7،000 ރ އާއި 8،000 ރ ދެމެދު

މަސައްކަތަށް ނިކުންނަން ޖެހޭ ތަން:

ސޭލްސް އެންޑް މާރކެޓިންގް ޑިޕާޓްމަންޓް / ސ. ގަން

ވީމާ، މިވަޒީފާއަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން 03 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 14:00ގެ ކުރިން ވަޒީފާއަށް އެދޭފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު (އައި ޑީ ކާޑު ކޮޕީ އަދި ޕޮލިސް ރިޕޯޓް)، އެސް ޓީ އޯ އައިފާން ބިލްޑިންގ ގެ 4 ވަނަ ފަންގިފިލާގައިވާ މި ކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީހަށް، ނުވަތަ ސ.ޣަމުގައި ހުންނަ މިކުންފުނީގެ އޮފީހަށް ހުޅަހެޅުން އެދެމެވެ. 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް 3331421 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

2019-09-01