ދެންނެވުން
ނަންބަރު: (IUL)242/242/2019/21
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 29 އޮގަސްޓް 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 2054
ސުންގަޑި: 04 ސެޕްޓެންބަރު 2019 1100
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިއިދާރާގެ ކަފެނާ ލޯންޗް މާރާމާތުކުރުން

                                                                ނަމްބަރު:   IUL)242/242/2019/21)

އިޢުލާން

 

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ (ކަފެނާ ލޯންޗް) މަރާމާތު ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

               ހުވަދުއަތޮޅު  ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ (ކަފެނާ ލޯންޗް) މަރާމާތު  ކުރުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

               ވީމާ، މިކަމަށް  ޝައުޤުވެރިވާ  ފަރާތްތަކުން ގދ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ މީޓިންރޫމަށް  ވަޑައިގެން  މައުލޫމާތު  ސާފްކުރުމަށްފަހު

 ކަޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހިއްޕަވައިގެން ގދ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  އިދާރާގެ  މީޓިންރޫމަށް  ވަޑައިގެން  ދެއްވުން އެދެމެވެ.

އަދި، ހުށަހަޅުއްވާ  އަންދާސީ ހިސާބު ހުންނަށްވާނީ  ބަންދުކުރެވިފައިވާ  ސިޓީއުރައެއްގައެވެ.  

މައުލޫމާތު ސާފްކުރުމަށް

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް

04 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް

10 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހު 11:00 އަށް

                އަދި،ދަންނަވަމެވެ.  މައުލޫމާތު  ސާފްކުރުމަށް  ވަޑައި ނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު  ބަލައިގަންނަގޮތަށް  ހަމަޖެހިފައެއް ނުވެއެވެ.

               28 ޛުލްހިއްޖާ 1440

               29  އޯގަސްޓް 2019

 

 

 

                                                                       މުހައްމަދު ނާސިޙް ރަޝީދު  

                                                                ހުވަދުއަތޮޅުދެކުނުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް   

2019-08-29