ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)386/386/2019/30
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 26 އޮގަސްޓް 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1223
ސުންގަޑި: 01 ސެޕްޓެންބަރު 2019 1330
ކޮޅުމަޑުލު ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބާތަކެތި ނީލަންކިޔުން

މިއިދާރާގައި ބާވެ ގިނަދުވަސްވެފައިވާ ބައެއްތަކެތި ނީލަން ކިޔުން 01 ސެޕްޓެންބަރު 2019 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 1:30 ގައި މިއިދާރާގެ ގޯތީތެރޭގައި އޮންނާނެއެވެ. ނީލަން ކިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައިގަނޑު ތަކެއްޗަކީ:

  • އެއާރ ކޮންޑިޝަންގެ: އައުޓްޑޯ ، އިންޑޯ
  • ޕްލައިވުޑް ތައްގަނޑު
  • ސްޓޭންޑް ފޭން
  • ސީލިން ފޭން

ވީމާ ، ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ގަޑިއަށް މިއިދާރާއަށް ދުރުވެދެއްވުން އެދެމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

2019-08-25