މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)AAAH-A-AD/AAAH/2019/9
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 21 އޮގަސްޓް 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1323
ސުންގަޑި: 29 އޮގަސްޓް 2019 1300
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ނަރސަސްޓޭޝަންގެ ފާޚާނާ އަދި ޖެނެރަލް ވޯޑުގެ ފާޚާނާ މަރާމާތު ކުރުން

މި ހޮސްޕިޓަލްގެ ނަރސަސްޓޭޝަންގެ ފާޚާނާ އަދި ޖެނެރަލް ވޯޑުގެ ފާޚާނާ އަދި ޖެނެރަލްވޯރޑް ފާޚާނާގެ ސީލިންގ މަރާމާތު ކޮއްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަންކުރި އިއުލާން ނަންބަރ  (IULAAAH-A-AD/AAAH/2019/6 ( 25 ޖުލައި 2019 ) އާއި ގުޅިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައަޅުއްވާފައިވަނީ ދެ ފަރާތަކުންކަމުގައި ވާތީވެ މިއިއުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

 

                  ވީމާ، އަމިއްލަތަކެތީގައި މިމަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާފަރާތްތަކުން 29 އޮގަސްޓް 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މި ހޮސްޕިޓަލުގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލަށް ޙާޟިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު،05 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ13:00  އަށް މި ހޮސްޕިޓަލަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޟިރުވާންޖެހޭނީ އައި.ޑީ.ކާޑު ނުވަތަ އައި.ޑީ.ކާޑުގެ ކޮޕީއާއި އެކުގައެވެ. ބަދަލުގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން އަންނަ ފަރާތްތަކުން އެކަން ބަޔާންކޮށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ސިޓީއެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ. މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށައެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

2019-08-21