މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)AAAH-A-AD/AAAH/2019/8
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 21 އޮގަސްޓް 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1320
ސުންގަޑި: 29 އޮގަސްޓް 2019 1000
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
މެޓާނިޓީ ވޯޑުގައި ދޮރުހަރުކުރުން

މި ހޮސްޕިޓަލްގެ މެޓާނިޓީ ވޯޑުގައި އެލްމެނިއަމް ދޮރުޖަހައި ހަރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަންކުރި އިއުލާން ނަންބަރ  (IULAAAH-A-AD/AAAH/2019/7 ( 25 ޖުލައި 2019 ) އާއި ގުޅިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައަޅުއްވާފައިވަނީ ދެ ފަރާތަކުންކަމުގައި ވާތީވެ މިއިއުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

 

            ވީމާ، އަމިއްލަތަކެތީގައި މިމަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާފަރާތްތަކުން 29 އޮގަސްޓް 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މި ހޮސްޕިޓަލުގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލަށް ޙާޟިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު،05 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ10:00 އަށް މި ހޮސްޕިޓަލަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޟިރުވާންޖެހޭނީ އައި.ޑީ.ކާޑު ނުވަތަ އައި.ޑީ.ކާޑުގެ ކޮޕީއާއި އެކުގައެވެ. ބަދަލުގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން އަންނަ ފަރާތްތަކުން އެކަން ބަޔާންކޮށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ސިޓީއެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ. މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށައެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

2019-08-21