މަސައްކަތް
ނަންބަރު: FNK-I/IUL/2019/157
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 08 އޮގަސްޓް 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 2200
ސުންގަޑި: 20 އޮގަސްޓް 2019 1100
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ހއ. ދިއްދޫ ހައުސިން ޔުނިޓް އޭރިޔާގައި ލައިޓް ޕޯސްޓް ފައުންޑެޝަން އެޅުމުގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ:

ނަންބަރު:FNK-I/IUL/2019/157

 

އިޢުލާން

ހއ. ދިއްދޫ ހައުސިން ޔުނިޓް އޭރިޔާގައި ލައިޓް ޕޯސްޓް ފައުންޑެޝަން އެޅުމުގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ:

      މިކުންފުނިން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި، ކުރެހުމާއި އެއްްގޮތަށް ހއ. ދިއްދޫ ހައުސިން ޔުނިޓް އޭރިޔާގައި ލައިޓް ޕޯސްޓް ފައުންޑޭޝަން އެޅުމުގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް  އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

      މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 20 އޯގަސްޓް 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ  11:00އަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 22 އޯގަސްޓް 2019  ވާ ބުރާސްފަތި  ދުވަހުގެ 11:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ މި ކުންފުނީގެ ހއ.ދިއްދޫ  ބްރާންޗުގައެވެ.

     ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހެޅޭ އަންދާސީ ހިސާބުތަކާއި ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް ނުގެންދަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބުތައް އަދި މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދޫކުރެވޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ހުށަހެޅުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަނާޅާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް، ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. އަދި ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ވެސް އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބާޠިލް ކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު މި ކުންފުންޏަށް ލިބިގެންވެއެެވެ.

             07 ޛުލްޙިއްޖަ 1440

             08 އޮގަސްޓް 2019

 

 

            

 

2019-08-08