ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)MMPRC-PRO/1/2019/56
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 08 އޮގަސްޓް 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1635
ސުންގަޑި: 21 އޮގަސްޓް 2019 1400
މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން

                                                                    ނަންބަރ: IUL)MMPRC-PRO/1/2019/56)

އިޢުލާން

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު ތައިލޭންޑް ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 9 ވަނަ ސިލްކް ރޯޑް އިވެންޓްގައި ބޭއްވޭ ފެޝަން ޝޯ ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފެޝަން ޑިޒައިނަރަކު ތަމްސީލް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ލިބިފައެވެ.

ވީމާ، މި ކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން، ގައިޑްލައިންއާ އެއްގޮތަށް ، 2019 އޯގަސްޓް 21 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 14:00 ގެ ކުރިން ވަޑައިގެން ނުވަތަ އީ-މެއިލް ގެ ޒަރިއްޔާއިން ޕްރޮޕޯސަލްތައް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.  މި ފުރުސަތަކީ ހަމައެކަނި ދިވެހިންނަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ފުރުސަތެއްކަން ދެންނެވީމެވެ. މި އިވެންޓްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ގައިޑްލައިން އާއި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ތިރީގައިވާ ލިންކުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 09:00 ން 15:00 އާއި ދެމެދު 3323228 ނަންބަރު ފޯނަށެވެ.

https://visitmaldives.com/corporate/wp-content/uploads/2019/08/Fashion-Designer-to-participate-at-the-9th-Celebration-of-Silk-2019-Silk-Road-to-the-world-2.pdf

                            07 ޛުލްޙިއްޖާ 1440

                            08 އޯގަސްޓް 2019

2019-08-08