މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)199-PCS/199/2019/43
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 07 އޮގަސްޓް 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1400
ސުންގަޑި: 22 އޮގަސްޓް 2019 1100
ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ
ދިވެހިރާއްޖެ
މި އޮފީހުގެ ދެއިމާރާތް ދޭތެރެ ލީސްލައިންގެ ޚިދުމަތް ދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުން

މި އޮފީހުގެ ދެއިމާރާތް ދޭތެރެ ލީސްލައިންގެ ޚިދުމަތް ދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުން:

            މި އެޖެންސީގެ އޮފީސް ހިންގަމުންދާ ދެ އިމާރާތް (މއ. ދޮންވެލި އަދި މޫކައިސުއިޓް) ދޭތެރޭ ލީސްލައިންގެ ޚިދުމަތް ދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ނަންބަރ: IUL) 199-PCS/199/2019/27) އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އަލުން ހުޅުވާލަމެވެ.

            ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ ގަޑިތަކުގައި މި އޮފީހަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

            އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތުދެވޭނީ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށާއި ބިޑު ހުށަހެޅުމަށް ގަޑިއަށް ހާޒިރުވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

ތަފްޞީލު

ތާރީޚު

ދުވަސް

ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

19 އޮގަސްޓް 2019

ހޯމަ

11:00

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

22 އޮގަސްޓް 2019

ބުރާސްފަތި

11:00

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ: މޫކައި ސުއިޓްސް 4 ވަނަ ފަންގިފިލާ (މ.ސަކައިމޫ) ގެ މީޓިންގ ރޫމްއަށް.

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ: މޫކައި ސުއިޓްސް 4 ވަނަ ފަންގިފިލާ (މ.ސަކައިމޫ) ގެ މީޓިންގ ރޫމްއަށް.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް:

-          ފޯން:  3005353

-          ފެކްސް: 3003535

-          އީމެއިލް: [email protected]

07 އޮގަސްޓް 2019

                            06 ޛުލްހިއްޖާ 1440 

.

2019-08-07