ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: BBAM-I/EC/2019/003
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 07 އޮގަސްޓް 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1216
ސުންގަޑި: 13 އޮގަސްޓް 2019 2359
ބޮޑީބިލްޑިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ބޮޑީބިލްޑިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ އާންމު އިންތިޙާބު 2019 ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ޙާއްސަ ޢަންމު ޖަލްސާ (އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ – އިލެކްޓޯރަލް ކޮންގްރެސް) ދާއިމީ ނަތީޖާ:

ޢިޢުލާން

ބޮޑީބިލްޑިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ އާންމު އިންތިޙާބު 2019

ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ޙާއްސަ ޢަންމު ޖަލްސާ (އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ – އިލެކްޓޯރަލް ކޮންގްރެސް) ދާއިމީ ނަތީޖާ:

2 އޯގަސްޓް 2019 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ މާފަންނު އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒް މީޓިންގ ރޫމް (ސޯސަލް ސެންޓަރ) ގައި ބޭއްވުނު، ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ޙާއްސަ ޢަންމު ޖަލްސާ (އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ – އިލެކްޓޯރަލް ކޮންގްރެސް) ގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ ތިރީގައި އެވަނީ އެވެ.

        

ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުންނާއި، އެބޭފުޅުންނަށް ލިބިފައިވާ ވޯޓްގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ:

އަދަދު

ފުރިހަމަ ނަން

ކުރިމަތި ލެއްވި މަޤާމު

ވޯޓް ދިނުމުގެ ޙައްގު ލިބިފައިވާ އާންމު މެންބަރުންގެ އަދަދު

ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި އާންމު މެންބަރުންގެ އަދަދު

ލިބުނު ވޯޓް

އިންސައްތަ

1

އިބްރާޙީމް ޙަމީދު

ރައީސް

58

41

39

95%

2

ޢަލީ ރިފާޢު

ނާއިބު ރައީސް

58

41

37

90%

3

މުޙައްމަދު ނަޒީޙް

އާންމު މެންބަރު

58

41

41

100%

4

މުޙައްމަދު އިބްރާޙީމް މަނިކު

އާންމު މެންބަރު

58

41

35

85%

5

މުޙައްމަދު ހުސާމް

އާންމު މެންބަރު

58

41

19

46%

6

ޙަސަން ނިޝާމް

އާންމު މެންބަރު

58

41

21

51%

 

ދާއިމީ ނަތީޖާއިން، 23 އޯގަސްޓް 2019 އިން ފެށިގެން 4 އަހަރު ދުވަހުގެ ދައުރަކަށް، ބޮޑީބިލްޑިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ ހިންގާ ކޮމީޓީއަށް އިންތިޙާބު ވެފައިވާ ފަރާތްތަށް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

އަދަދު

ފުރިހަމަ ނަން

ކުރިމަތި ލެއްވި މަޤާމު

ވޯޓް ދިނުމުގެ ޙައްގު ލިބިފައިވާ އާންމު މެންބަރުންގެ އަދަދު

ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި އާންމު މެންބަރުންގެ އަދަދު

ލިބުނު ވޯޓް

އިންސައްތަ

1

އިބްރާޙީމް ޙަމީދު

ރައީސް

58

41

39

95%

2

ޢަލީ ރިފާޢު

ނާއިބު ރައީސް

58

41

37

90%

3

މުޙައްމަދު ނަޒީޙް

އާންމު މެންބަރު

58

41

41

100%

4

މުޙައްމަދު އިބްރާޙީމް މަނިކު

އާންމު މެންބަރު

58

41

35

85%

5

ޙަސަން ނިޝާމް

އާންމު މެންބަރު

58

41

21

51%

 

7 އޯގަސްޓް 2019

 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު 7812226 އިދާރާގެ މޯބައިލް އާއި ގުޅުންއެދެން.

2019-08-07