ދެންނެވުން
ނަންބަރު: MWSC-E/1/ADV/2019/88
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 31 ޖުލައި 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1152
ސުންގަޑި: 03 އޮގަސްޓް 2019 2359
މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކަމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ ގެ ބިލްތަކަށް ފައިސާ ބަލައިގަންނަ އައުޓްލެޓްތަކާއި ބެހޭ

މިކުންފުންޏާއިއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީގެ ފެން ބިލްތަކަށް ފައިސާ ބަލައިގަތުމުގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ހުއްދަދީފައިވާ ފަރާތްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

 

  • ސްމާރޓް ފޯން (މާލެ) / ޗާންދަނީމަގު
  • ޔޫ ފޯން (މާލެ) / މުރަނގަމަގު
  • އެލް. ބިލް ޕޭ 1 (މާލެ) / މަޖީދީމަގު
  • އެލް. ބިލް ޕޭ 2 (މާލެ) / ސޯސަންމަގު
  • ޓެލެޝޮޕް (ވިލިމާލެ) / ޝޭޚް ޢަބްދުއްރަޙްމާން މަގު
  • ޗޮއިސް ޕްލަސް (ހދ.ކުޅުދުއްދުށި) / މާލިހާ މަގު

 

ވީމާ މިމަޢުލޫމާތު ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންގެ ސަމާލުކަމަށްޓަކައި އާންމުކޮށް އަންގާ ޢިއުލާންކުރަމެވެ.

 

ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް ޑިވިޝަން

 

2019-07-31