ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)426-AA/426/2019/248
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 22 ޖުލައި 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 0833
ސުންގަޑި: 27 ޖުލައި 2019 1400
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ހިތަދޫގެ އުތުރާއި ދެކުނު އަދި މެދު ސަރަޙައްދުގެ ގެތަކަށް ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން

އިޢުލާން

ހިތަދޫ އަވަށުގައި ސަރުކާރުން ޤާއިމްކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެއްވުމުގެ މަސައްކަތް 2019 ޖުލައި މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.  މިގޮތުން މިހާރު ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމުން ގޭގެއަށް ގުޅާފައިވާ ކެޗްޕިޓަށް ގެ ތަކުގެ ސްވަރޭޖް ހޮޅި ގުޅުމުގެ މަސައްކަތް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ތިރީގައިއެވާ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދަވާނެއެވެ. އަދި ގޭގެއިން ނަރުދަމާ ވިޔުގަ އާއި ގުޅުމަށް ބޭނުންވާ ހޮޅި ރައްޔިތުންނަށް ލުއި ފަސޭހަ އިންތިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ހޯދޭނެގޮތެއް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ހިތަދޫ ބްރާންޗުން ހަމަޖައްސަވާދެއްވާނެ ކަމުގައިވެސް ދަންނަވަމެވެ.

ވީމާ، މި ޚިދުމަތް ގުޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ތާވަލްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެސަރަހައްދުތަކުގެ ގޭގެއަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ޓީމްތަކާއި ގުޅިގެން ޚިދުމަތް ގުޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ. މިޚިދުމަތް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޙަށް ނިންމުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ އުތުރާއި ދެކުނު އަދި މެދު ސަރަޙައްދުގެ ގެތަކަށް ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތުގެ ތާވަލް

 

 

ނިމޭ ތާރީޚް

ފަށާ ތާރީޚް

ސަރަހައްދު

ސްޓޭޝަން ނަންބަރ

03 އޮގަސްޓް 2019

27 ޖުލައި 2019

ދެކުނު ދާއިރާ

ޕަމްޕް ސްޓޭޝަން 1

08 އޮގަސްޓް 2019

01 އޮގަސްޓް 2019

ދެކުނު ދާއިރާ

ޕަމްޕް ސްޓޭޝަން 2

13 އޮގަސްޓް 2019

06 އޮގަސްޓް 2019

ދެކުނު ދާއިރާ

ޕަމްޕް ސްޓޭޝަން 3

18 އޮގަސްޓް 2019

11 އޮގަސްޓް 2019

ދެކުނު ދާއިރާ

ޕަމްޕް ސްޓޭޝަން 4

23 އޮގަސްޓް 2019

16 އޮގަސްޓް 2019

ދެކުނު ދާއިރާ

ޕަމްޕް ސްޓޭޝަން 5

28 އޮގަސްޓް 2019

21 އޮގަސްޓް 2019

ދެކުނު ދާއިރާ

ޕަމްޕް ސްޓޭޝަން 6

02 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

26 އޮގަސްޓް 2019

ދެކުނު ދާއިރާ

ޕަމްޕް ސްޓޭޝަން 7

07 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

31 އޮގަސްޓް 2019

ދެކުނު ދާއިރާ

ޕަމްޕް ސްޓޭޝަން 8

12 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

05 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

ދެކުނު ދާއިރާ

ޕަމްޕް ސްޓޭޝަން 9

17 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

10 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

އުތުރު ދާއިރާ

ޕަމްޕް ސްޓޭޝަން 10

22 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

15 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

އުތުރު ދާއިރާ

ޕަމްޕް ސްޓޭޝަން 11

27 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

20 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

އުތުރު ދާއިރާ

ޕަމްޕް ސްޓޭޝަން 12

02 އޮކްޓޯބަރ 2019

25 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

އުތުރު ދާއިރާ

ޕަމްޕް ސްޓޭޝަން 13

25 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

15 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

މެދު ދާއިރާ

ވެކިއުމް ސްޓޭޝަން 1

05 އޮކްޓޯބަރ 2019

25 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

މެދު ދާއިރާ

ވެކިއުމް ސްޓޭޝަން 2

 

2019-07-22