ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: IL-ADM/2019/62
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 21 ޖުލައި 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1606
ސުންގަޑި: 14 އޮގަސްޓް 2019 1400
މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަޟުޙާ ޢީދު ބަންދު

1440 ވަނަ އަހަރުގެ އަޟުޙާ ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި 15 އޮގަސްޓް 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަސް ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސެވުމާއިގުޅިގެން، މިއޮތޯރިޓީއާއި ބޭންކުތަކާއި މިއޮތޯރިޓީން ރެގިއުލޭޓްކުރާ އެހެން މާލީ އިދާރާތައް އާންމުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް 14 އޮގަސްޓް 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހު ހުޅުވާފައި ހުންނާނެވާހަކަ ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

         މި އޮތޯރިޓީން އާންމުންނަށް ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

ބޭންކިންގޚިދުމަތް (ފައިސާ ބަލައިގަނެ ދޫކުރުމުގެ ޚިދުމަތް): ހެނދުނު 08:30 އިން މެންދުރުފަހު 2:00  އަށް.

ބޭންކިންގޚިދުމަތް (ވަކިލާރި ބަލައިގަނެ ދޫކުރުމުގެ ޚިދުމަތް): ހެނދުނު 08:30 އިން 11:00 އަށް.

ސިޓީ އާއި ތަކެތި ބަލައިގަތުން: ހެނދުނު 08:30 އިން މެންދުރުފަހު 3:00 އަށް.

2019-07-21