މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)C16-SM/2019/03
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 16 ޖުލައި 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1345
ސުންގަޑި: 22 ޖުލައި 2019 1100
މިލަންދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން

ށ.މިލަންދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ ހުރިހާ އެސީތަކެއް މަރާމާތުކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއިބެހޭ

 

ށ.މިލަންދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒުގައި ހުރި ހުރިހާ އޭސީ އެއް އެސްޓިމޭޓް އުޞޫލުން، މަރާމާތުކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ، ކުންފުނިތަކާއި އިންވެސްޓްމަންޓް ތަކުން، ތިރީގައި މިދަންނަވާ ދުވަސްތަކުގައި، މިލަންދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުންވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ޙާޟިރުނުވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ޙިސާބުތައް ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަވެސް ދެންނެވީމެއެވެ. އަދި ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުއްވާނަމަ ފޮނުއްވަންވާނީ ސިޓީއަކާއި އެކުގައެވެ.

 

ތާރީޚް

ދުވަސް

ވަގުތު

 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

 

22 ޖުލައި 2019

 

ހޯމަ

 

11:00 ހެނދުނު

 

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

 

25 ޖުލައި 2019

 

ބުރާސްފަތި

 

11:00 ހެނދުނު

 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 6540519 ، 7734558

2019-07-16