ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: TENDER/HMH/2019/007:ނަންބަރ
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 11 ޖުލައި 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1313
ސުންގަޑި: 22 ޖުލައި 2019 0900
ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާނުގެ ކުށް އިސްލާހުކުރުން

އިޢުލާނުގެ ކުށް އިސްލާހުކުރުން

 ނަންބަރު: TENDER/HMH/2019/007


މިހޮސްޕިޓަލްގައި ރީޓެއިލް ސާވިސްގެ ޚިދުމަށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި ނަމްބަރTENDER/HMH/2019/005  އިޢުލާނުގައި، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ އެންމެ ދެ ފަރާތަކުން ކަމަށްވާތީ، ބާތިލްކުރެވުނުކަމަށް އިޢުލާން ނަންބަރުކަމަށް TENDER/HMH/2019/005 ޖެހިފައިވަނީ ލިޔުމުގެ ކުށަކުންނެވެ.

ބާތިލުކުރެވުނު އިއުލާން ނަމްބަރަކީ TENDER/HMH/2019/002 އެވެ.

މިހެންވެ މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

11 ޖުލައި 2019

 ޕްރޮކިޔުމެންޓް ޔުނިޓް

 ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް، ހުޅުމާލެ، ހުވަނދުމާ ހިނގުން، ދިވެހިރާއްޖެ

 އީ-މެއިލް: [email protected]      ވެބްސައިޓް: www.hmh.gov.mv      ފޯން: +960 3350147

2019-07-11