ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)425-CB/1/2019/44
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 06 ޖުލައި 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1521
ސުންގަޑި: 10 ޖުލައި 2019 0000
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވިލިމާލޭގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުން

                                 ނަންބަރު:44/IUL)425-CB/1/2019)    

 

 

 

 

 

 

އިޢުލާނު

 

ވިލިމާލޭގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުން

 

          ވިލިމާލޭގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް ވިލިމާލޭގައި ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެއް 10 ޖުލައި 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ 20:45 ގައި ވިލިމާލޭ މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލުގެ އޭވިއޭޝަން ހޯލްގައި ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

      ވީމާ، ވިލިމާލޭގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް މިބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންދެއްވުމަށް އެދި ދަޢުވަތު އަރުވަމެވެ.

                                03 ޛުލްޤައިދާ 1440

                                 06 ޖުލައި  2019

2019-07-06