ދެންނެވުން
ނަންބަރު: (IUL)426-2B/426/2019/204
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 25 ޖޫން 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1524
ސުންގަޑި: 30 ޖޫން 2019 1400
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ހިރާ ސްކޫލްގެ އާ ޢިމާރާތް ހުޅުވުމާއި ގުޅިގެން އެސަރަޙައްދުގެ މަގުތައް ބޭނުން ކުރުމުގައި ސަމާލުކަންދޭންވާ ކަންކަމާއިގުޅޭ

އިޢުލާން

ހިތަދޫގައި ޙިރާސްކޫލްގެ އާ ޢިމާރާތް 30 ޖޫން 2019 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބޭނުންކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ އެ ސްކޫލް ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުގެ މަގުތައް ބޭނުން ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

  1. ޝަމްސުއްދީން ބޮޑުފަނޑިޔާރު ތަކުރުފާނު މަގުން ހިރާސްކޫލްގެ ކުރިމަތިން އޮންނަ އަލިވާމަގު އޮންނާނީ ނުވަދެވޭގޮތަށް ބަންދުކޮށްފައެވެ.
  2. ހިރާ ސްކޫލް އަށް ދަތުރުކުރާ ޓްރެފިކް ސްކޫލްގެ ކުރިމައްޗަށް ވަނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަމީނީމަގުން ގޮސް ހިރާ ސްކޫލްގެ ކުރިމަތީގައި އަލަށް ހެދި ހިރާމަގުގެ ހުޅަނގުފަރާތު ލޭނުން ގޮސް ސްކޫލްގެ ގޭޓް ކުރިމައްޗަށެވެ. މި ޓްރެފިކް ނިކުންނާނީ ޔޫޓާންއެއް ނަގައި މިމަގުގެ އިރުމަތީ ފަރާތު ލޭނުން ދެކުނަށްގޮސް އަމީނީމަގަށެވެ.
  3. ހިރާ ސްކޫލަށް ދަތުރުކުރާ ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އުޅަނދުތަކަށް ހަވީރީމަގާއި އަލިވާމަގު ގުޅުނު ހިސާބުން ސްކޫލް ސަރަޙައްދަށް ނުވަދެވޭނެއެވެ.

ވީމާ ހިތަދޫ އަވަށުގައި އެއްގަމު ދަތުރުކުރައްވާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުން މިކަމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވައި މި އިޢުލާނާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

22 ޝައްވާލް 1440ހ.

2019-06-25