ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)A/390/2019/31
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 25 ޖޫން 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1205
ސުންގަޑި: 07 ޖޫން 2019 1400
ކޮޅުމަޑުލު ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޮޅުމަޑުލު ގާދިއްފުށީ "ޑޭޒީމާގެ" ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ބެހޭ

2019-06-25