މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)425-A2/1/2019/ 41
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 23 ޖޫން 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1218
ސުންގަޑި: 04 ޖުލައި 2019 1200
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލު ކުރުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ 8 މިސްކިތް ފޮޅާސާފު ކުރުމާއި ކުދިމަރާމާތު ކުރުން

މިއިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ބަލަހައްޓަމުންދާ 8 މިސްކިތް ފޮޅާސާފު ކުރުމާއި ކުދި މަރާމާތުތައް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި ނަންބަރު:  (13 ޖޫން 2019) IUL)425-A2/1/2019/38)  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ފޮޅާސާފުކުރުމާއި ކުދި މަރާމާތުތައް ކުރަން ބޭނުންވި މިސްކިތްތަކުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތުތައް ބަދަލުވެފައިވާތީ، އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް މި މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  އަލުން  އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

 

ތާރީޚް

ގަޑި

ތަން

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

26 ޖޫން 2019

13:30

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ/ މާފަންނު އޮފީސް

އަގު ހުށަހެޅުން

04 ޖުލައި 2019

13:30

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ/ މާފަންނު އޮފީސް

 

މަތީގައި ދަންނަވާފައިވާ ގަޑީގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކާއި ގަޑިޖެހުމުގެ ފަހުން ބިޑް ހުށަހަޅަން ހާޒިރުވާ ފަރާތްތަކުގެ ބިޑް ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ވަޑައިގަންނަވާއިރު ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑް ގެންނަވަން ޖެހޭނެއެވެ. އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މިކައުންސިލްގެ ނަންބަރު 3323901 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

20 ޝައްވާލް 1440

23 ޖޫން 2019

 

2019-06-23