ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL) 202-M/1/2019/55
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 23 ޖޫން 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1128
ސުންގަޑި: 30 ޖޫން 2019 0000
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން

              

ނަންބަރ(IUL) 202-M/1/2019/55

 

 

އިޢުލާން

 

           ތިރީގައި މިދަންނަވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައި ދިނުމަށްއެދި މި  އޮތޯރިޓީއަށްވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. ވީމާ، މިދެންނެވި އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓަރީ އާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ    30 ޖޫން 2019 ގެ ކުރިން މި އޮތޯރިޓީއަށް އެކަން އަންގަވައިދެއްވުންއެދެމެވެ.

1-    ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:   P1014A-02-09-U"ހިތްވަރު 3"

2-    ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:  P2024B-01-08-Q " އަލްފާ"

3-    ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:  P5672B-02-10-T " އަލްފާ 5"

 

    17 ސައްވާލް  1440

           20 ޖޫން  2019   

 

 

 

 

 

 

   ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

   މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ                                  

2019-06-23