ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: MTDC/AGM/2019/06
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 17 ޖޫން 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1449
ސުންގަޑި: 29 ޖޫން 2019 2100
މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރުންނާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު

2019-06-16