ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)425-B5/1/2019/39
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 16 ޖޫން 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1253
ސުންގަޑި: 23 ޖޫން 2019 0000
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މ.އެންޒިއަން، ހ.ސޯޓޭލްވިލާ، ހ.ރީޝާމަންޒިލް، މ.ނިބިލިގާ

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

                                                                                                                                                                                            IUL)425-B5/1/2019/39)

                                                  އިޢުލާން

                            މިދަންނަވާ ތަންތަނުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އިދާރާ އަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

                            ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 23 ޖޫން 2019 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން މި އިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

ގޭގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވާތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

މ.އެންޒިއަން

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

އ.4693

2

ހ.ސޯޓޭލްވިލާ

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

ބ.15692

3

ހ.ރީޝާމަންޒިލް

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

ބ.9082

4

މ.ނިބިލިގާ

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

އ.4275

 

                            13 ޝައްވާލް 1440

                            16 ޖޫން 2019

2019-06-16