މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)425-A2/1/2019/38
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 13 ޖޫން 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1300
ސުންގަޑި: 19 ޖޫން 2019 1200
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ 8 މިސްކިތް ފޮޅާސާފު ކުރުމާއި ކުދި މަރާމާތުކުރުން

             މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބަލަހައްޓަމުންދާ 8 މިސްކިތް ފޮޅާ ސާފު ކުރުމާއި ކުދި މަރާމާތުތައް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

             ވީމާ، މިކަމަށް ޝަޢުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށާއި، އަގުހުށަހެޅުއްވުމަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ދުވަސްތަކުގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މައްޗަންގޯޅި އޮފީހަށް ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

ތާރީޚް

ގަޑި

ތަން

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

19 ޖޫން 2019

13:00

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ/މައްޗަންގޯޅި އޮފީސް

އަގު ހުށަހެޅުން

26 ޖޫން 2019

13:00

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ/މައްޗަންގޯޅި އޮފީސް

          މަތީގައި ދަންނަވާފައިވާ ގަޑީގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކާއި ގަޑިޖެހުމުގެ ފަހުން ބިޑް ހުށަހަޅަން ހާޒިރުވާ ފަރާތްތަކުގެ ބިޑް ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ވަޑައިގަންނަވާއިރު އައި ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ އާއި ކުންފުންޏެއްގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވާ ނަމަ އެ ކުންފުންޏެއްގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވާކަން އެނގޭނެ ލިޔުމެއް އޮންނަންވާނެއެވެ. އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މިކައުންސިލްގެ ނަންބަރު 3323901 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. 

2019-06-13