ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)412/412/2019/22
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 12 ޖޫން 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1005
ސުންގަޑި: 01 އޮގަސްޓް 2019 1300
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރުއްގަހުގެ ތަފްސީލް ހޯދުމަށް

އިޢުލާން

 

ގއ. ކޮނޑޭ ގޯތިން ބޭރު އިންދާ ހައްދާފައިވާ ރުއްގަހުގެ ތަފްޞީލު ހޯދުން.

ގއ. ކޮނޑޭ ގޯތިން ބޭރު އިންދާ ހައްދާފައިވާ ރުއްގަހުގެ ތަފްޞީލް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ. ގއ.ކޮނޑޭ ގޯތިން ބޭރު އެއްވެސް ސަރަޙައްދެއްގައި ރުއްގަސް އިންދާ ހައްދާފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 2019 ޖުލައި 1 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން މިއިދާރަށް ރުއްގަހުގެ ބާވަތާއި ޢަދަދު އެގޭގޮތަށް ތަފްޞީލް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ދަންނަވަމެވެ. 01 އޯގަސްޓް 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް ރުއްގަހުގެ ތަފްޞީލް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ރުއްގަހުގެ މިލްކުވެރިކަން ޝަރުޢީ ގޮތުން ކައުންސިލްގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށް އެފަދަ ރުއްގަހަކި ކައުންސިލްގެ މިލްކެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅޭނެއެވެ.

ވީމާ، ގޯތިން ބެރު ރުއްގަސް އިންދާ ހައްދާފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ އެއްބާރުލުން ކައުންސިލަށް ދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

2019-06-12